تاريخ روز : دوشنبه 28 مرداد 1398

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت سرمایه گذاری صنعت نفت

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

تحويل برگه هاي سپرده شده سهامبه استحضار سهامداران محترم مي رساند؛ با توجه به آخرين افزايش سرمايه شركت كه در تاريخ 1394/12/12 به ثبت رسيده است ؛ برگه هاي سهام به صورت سپرده شده آماده توزيع مي باشد؛ لذا سهامداران محترم براي دريافت برگه هاي سهام با كارت شناسايي معتبر هرروز به جز روزهاي پنجشنبه و ايام تعطيل از ساعت 8 لغايت 12 به امور سهام شركت مراجعه فرمايند.
شايان ذكر است كليه برگه هاي سهام صادر شده تاقبل از تاريخ 1395/01/15 از درجه اعتبار ساقط مي باشد.